• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg

Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Ruošiamės atnaujintam ugdymo turiniui

Gerosios patirties sklaida, panaudojant UTA.

Kovo 22 d. chemijos mokytoja ekspertė Z. Ganusauskienė gamtos mokslų metodikos grupės mokytojams vedė atvirą į kompetencijų ugdymą orientuotą pamoką. IA klasėje. Pamokos tema – Druskos. Druskų savybės. Veikla: jonų mainų reakcijos tirpaluose. Veiklos tikslas – padaryti išvadą, kokios dalelės suriša jonus į netirpią druską, netirpų hidroksidą, išsiskiriančias dujas. Pamokoje buvo ugdomos: pažinimo kompetencija (mokiniai taikė turimas žinias ir supratimą naujame kontekste, aiškinosi naujas sąvokas ir reiškinius), socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos kompetencija (bendradarbiavo su kitais mokiniais, dalijosi informacija, padėjo vieni kitiems), komunikavimo kompetencija (tinkamai naudojo gamtamokslines sąvokas, tikslingai naudojo skaitmenines technologijas), kūrybiškumo kompetencija (panaudojo lentelės informaciją, vertino, reflektavo). Pamokos turinys buvo susietas su tikrovės kontekstu. Pamokos pabaigoje mokiniai užpildė įsivertinimo lapą ir reflektavo, kaip sekėsi, kiek padarė klaidų, ar klaidas taisydami suprato padarytą klaidą.

Balandžio 27 d. lietuvių k. mokytoja ekspertė Jūratė Petrikaitė lietuvių kalbos metodikos grupės nariams vedė atvirą į kompetencijų ugdymą orientuotą literatūros pamoką III klasėje. Pamokos tema – Jurgio Savickio kūrybos temų aktualumas šiandien. Pamokos uždavinys – remiantis perskaitytais J. Savickio apsakymais, vadovėlio medžiaga bei kitais šaltiniais, dirbant grupėse, parengti pranešimą, kuriame aptars rašytojo kūrybos temas, aktualumą šiandieniniame pasaulyje. Pamokoje buvo ugdomos pažinimo (dalyko žinios ir gebėjimai, kritinis mąstymas, mokėjimo mokytis gebėjimai – tekstų skaitymas, literatūros teorijos sąvokų naudojimas, idėjų formulavimas apie gyvenimą, žmogų ir žmonių santykius, tikslingas informacijos atsirinkimas įvairiuose šaltiniuose, jos sisteminimas bei naujos informacijos siejimas su jau žinoma), kultūrinė (kultūrinis išprusimas ir raiška – skaitė, nagrinėjo, interpretavo tekstus, susiejo juos su XX a. per. Ir XXI a. pr. kultūros reiškiniais; kūrė tekstus žodžiu ir raštu taisyklinga, aiškia, turininga kalba, pasirinkdami tinkamą kalbinę raišką), komunikavimo (pristatė savo pranešimus bendradarbiaudami ir diskutuodami, taikydami įvairias skaitymo strategijas), kūrybiškumo (analizavo kūrinius, ieškojo aktualijų su šiandiena), skaitmeninė (rengė vaizdines pateiktis) kompetencijas. Vertinimas kaupiamasis. Mokiniams buvo išdalyti įsivertinimo ir vertinimo lapai, kuriuos iki pamokos pabaigos mokiniai turėjo užpildyti.

 

Loreta Žilinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


2022 m. lapkričio3 d. gimnazijoje vyko metodinė diena: kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys.“

 


2023 m. sausio 5 d. gimnazijoje vyko metodinių grupių susirinkimai „Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas, pamokos plano pavyzdžio pristatymas.“

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupėsnarės susipažino su kiekvienos klasės ugdymo turiniu ir jo pokyčiais. Prioritetas – kompetencijų (kultūrinė, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, skaitmeninė) ugdymas. Susipažinta su pasiekimų sritimis ir pasiekimų lygiais, su atnaujintomis bendrojo ugdymo programomis. Didelis dėmesys skiriamas kalbėjimui, klausymui, bendravimo etiketui. Mokytojoms aktuali dalis – tekstų atranka, išlaikant nurodytus turinio kriterijus. Aptartas vertinimas, tarpiniai patikrinimai,  brandos egzamino struktūra. Aptartos ilgalaikio plano metodinės gairės. Nutarta toliau dalyvauti seminaruose, kursuose, mokymuose, skirtuose UTA. Patirties sklaida metodinės grupės susirinkimuose.

Socialinių mokslų grupėsmokytojai visus šiuos mokslo metus dalyvauja UTA seminaruose, diskusijose pagal dėstomą dalyką, konsultuojasi su dalykų mokytojais iš kitų Lietuvos ugdymo įstaigų. Sausio 5, 6 dienomis metodinio būrelio mokytojai aptarė naujų programų turinį, įgyvendinimo galimybes ir problemas, baigiamųjų  egzaminų tvarką ( kiek apie tai žinoma), dalykų pasirinkimų tvarką ir vertinimo klausimus.  Buvo aptarta pamokos pagal naujas programas idėja ir parengtas geografijos pamokos plano pavyzdys.

Užsienio kalbų metodinės grupės susirinkimų metu aptartos naujovės, t.y. integruojamos kompetencijos, naujos gebėjimų grupės: audiovizualinio teksto supratimas ir kūrimas, sakytinė ir rašytinė interakcija virtualioje erdvėje, teksto mediacija, grupės darbo proceso mediacija. Aptartos konkrečių kalbų gramatikos, komunikacinių intencijų, sąvokų kalbinės raiškos pavyzdžiai, mokinių vertinimas. Sukurti pamokų planų pavyzdžiai.

Matematikos ir IT metodinėje grupėjepristatytas atnaujintas požiūris į kompetencijų ugdymą: mokinys turi įgyti ne tik žinias ir gebėjimus, bet ir visuminį išsilavinimą, grįstą kompetencijomis. Aptartos kompetencijos, jų ugdymas pamokų metu. Aptartos UTA gairės 9-10 ir 11-12 klasėse: valandų ir temų paskirstymas, naujos temos, pamokų paskirstymas, tarpiniai atsiskaitymai, egzamino išlaikymo riba. Pagal emokykla.lt pateiktus pavyzdžius  parengtas vienos matematikos pamokos planas.

Gamtos mokslų metodinė grupė išnagrinėjo kompetencijas pagal pateiktą seminaro medžiagą  „Kompetencijomis grįsta pamoka,“ mokytojai nuolat seka sklaidą NŠA ir kitose platformose, pagal galimybę dalyvauja  seminaruose, paskaitose ir dalijasi gerąja patirtimi. Parengtas pamokos planas pagal UTA. Tema: „Vanduo. IG kl.“ 

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupėindividualiai skaitė, nagrinėjo,  dalyvavo seminaruose, mokymuose apie UTA įgyvendinimą. Metodinėje grupėje dalijosi gerąja patirtimi tema "Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys", aptarė kompetencijas, kūrė, koregavo ir aptarė pamokos, grįstos kompetencijomis, planą.


2022 m. lapkričio mėn. 8 d.

Matematikos metodinės grupės pasitarimas. Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos seminaro „Matematikos turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai". UTA atnaujintos programos 9-12 kl. pristatymas (V.Levanauskaitė)

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Technikos g. 18S, Kaunas
tel. 837 455 185
el.paštas: info@uniformos.lt
www.uniformos.lt 

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: +370 37 55 12 55
El. paštas: luksos.gimnazija@gjlg.lt

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien242
Šią savaitę2132
Viso1208447

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos