• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg

Kvalifikacijos tobulinimas

 PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
direktoriaus 2013-01-18 įsakymu Nr. V1-99
(Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
direktoriaus 2017-10-24 įsakymo Nr. V1-151 redakcija)

 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka reglamentuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, būdus, formas, organizavimą bei finansavimą. Tvarka parengta vadovaujantis 2007 metų kovo 29 dienos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK – 556. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr.103-3755) 56 straipsnio 19 punktu ir Valstybinės pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 468 (Žin., 2006, Nr. 60-2139), priedo 2.1 punktu.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

    Akademinė valanda – 45 minučių laiko trukmė.

    Edukacinė išvyka– išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos tobulinimo programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos.

    Konferencija– teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, trunkantis ne mažiau kaip 6 akademines valandas, vykdomas pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.

    Kvalifikacijos tobulinimas – neformalus švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas.

    Kvalifikacijos tobulinimo institucija– švietimo įstaiga ar kitas švietimo teikėjas, turintis teisę vykdyti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

    Kvalifikacijos tobulinimo programa – kompetencijų plėtojimo planas ir jo realizavimo aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys, įgyvendinimo nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos, įgyjamos kompetencijos ir jų vertinimas. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar kelių mokymo modulių.

    Kvalifikacijos tobulinimo renginys– veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.

    Kursai– Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos tobulinimo renginys.

    Mokymo modulis– tam tikros  kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si) metodai bei vertinimas.

    Pedagogas– asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

    Seminaras– dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal kvalifikacijos tobulinimo programą.

    Stažuotė– veikla, vykdoma pagal kvalifikacijos tobulinimo programą, kuria siekiama įgyti ar plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, įgyti praktinė patirties.

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TIKSLAS

3. Sudaryti sąlygas gimnazijos vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams (psichologui, socialiniam pedagogui, bibliotekininkams) įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę.

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO UŽDAVINIAI

4. Tenkinti gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

5. Skatinti, kad gimnazijos vadovas, jo pavaduotojai ugdymui, pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;

6. Plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą;

7. Racionaliai ir proporcingai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BŪDAI IR FORMOS

8. Kvalifikacijos tobulinimas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą tvarką ir patvirtintas  švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas, o taip pat savišvietos būdu;

9. Kvalifikacijos tobulinimo formos: pamokų stebėjimas ir aptarimas, kursai, seminarai, konferencijos, stažuotės, edukacinės išvykos, gerosios patirties skaida ir kt.

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  KRYPTYS

10. Kvalifikacijos tobulinimas planuojamas dviem kryptimis:

10.1. bendras kvalifikacijos tobulinimo planas skirtas bendriems gimnazijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

10.2.  individualus kvalifikacijos tobulinimo(si) planas.

VI. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PRIEŽIŪROSORGANIZAVIMAS IR APSKAITA

11. Bendras kvalifikacijos tobulinimo  planas rengiamas gruodžio mėnesio pabaigoje, atsižvelgiant į gimnazijos metinės veiklos programos tikslus bei uždavinius, ir, reikalui esant, koreguojamas rugsėjo mėnesį.

12. Bendrąjį kvalifikacijos tobulinimo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuruojant vienam iš pavaduotojų ugdymui; planą tvirtina gimnazijos direktorius.

13. Bendrame plane numatomi 2-3 į gimnazijos tikslų įgyvendinimą orientuoti ir daugumai gimnazijos mokytojų aktualūs seminarai, kuriuos per metus planuojama surengti gimnazijoje visiems mokytokams ir pagalbos mokiniams specialistams.

14. Kiekvienas mokytojas, pagalbos mokiniams specialistas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali pasirinkti 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginius individualiai, atsižvelgdamas į savo poreikius bei pageidavimus, tačiau pasirinktų renginių skaičius neturi viršyti nustatytos normos bei kvalifikacjos kėlimui numatytų lėšų.

15. Seminarus mokytojai ir kiti darbuotojai renkasi pagal šalies, apskričių ar rajono kvalifikacijos tobulinimo institucijų pateiktus planus, o jei tuo metu jų nėra, pagal savo pageidaujamą tematiką.

16.1. Kiekvienas mokytojas, pagalbos mokiniams specialistas pagal gimnazijos veiklos tikslus, asmeninius poreikius ar gimnazijos vadovų individualias rekomendacijas bei nurodymus rengia savo individualius kvalifikacijos tobulinimo planus  metams;

16.2. Mokytojo, pagalbos mokiniams ir kitų specialistų parengti individualūs planai pateikiami svarstyti metodinėse grupėse;

16.3. Metodinės grupės pirmininkas, apsvarsčius grupėje mokytojų ir pagalbos mokiniams specialistų pateiktus individualius planus, parengia bendrą metodinės grupės kvalifikacijos tobulinimo planą metams ir pateikia jį aprobuoti kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.

16.4. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui surinkę iš savo kuruojamų metodinių grupių kvalifikacijos kėlimo planus, rengia bendrą gimnazijos kvalifikacijos tobulinimo planą metams ir pateikia jį tvirtinti direktoriui.

17. Bendras ir individualūs planai gali būti tikslinami (konkretinami) atsižvelgiant į administracijos pasiūlymus bei mokytojų pageidavimus (esant specifinei situacijai, ypatingam poreikiui ir pan.).

18. Kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytus pažymėjimus darbuotojai laiko savo aplankuose, gruodžio mėnesį informuoja savo metodinę grupę apie įgytas kompetencijas. Metodinės grupės pirmininkas apibendrintą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo analizę pateikia Metodinės  tarybos pirmininkui, kuris pristato bendrą gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo analizę Mokytojų tarybos posėdyje.

19. Grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, įgyta gerąja patirtimi pasidalina metodinėje grupėje, o mokyklos kolektyvui pageidaujant - metodinės tarybos ar artimiausiame mokytojų tarybos posėdyje.

„20. Grįžę iš kvalifikacijos tobulinimo  renginių mokytojai nedelsdami privalo savarankiškai deklaruoti savo dalyvavimą tokio pobūdžio renginiuose:

20.1. užpildyti elektroninę kvalifikacijos renginių apskaitos formą – adresu: https://goo.gl/forms/1UZPbvdkFZkGEuhW2(suklydus ar nepavykus užpildyti ataskaitos elektroniniu būdu, reikia nedelsiant kreiptis į direktoriaus pavaduotoją, atsakingą už kvalifikacijos kėlimą, arba kitą direktoriaus paskirtą asmenį, dėl duomenų pateikimo tikslinimo arba pateikimo kita forma).

20.2. per 3 darbo dienas, po sugrįžimo iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, pateikti raštinės vedėjai/buhalteriui/direktoriui kitus dokumentus, susijusius su renginio apmokėjimu.

21. Pavaduotojas arba kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo, iš mokytojų pateiktų deklaracijų, kalendorinių metų gale suformuoja ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos žurnalą“ kalendoriniams metams, kuris parengtas vadovaujantis ,,Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-556). Spausdinta žurnalo versija perduodama saugoti į archyvą.“

22. Tobulinti kvalifikaciją edukacinėse kelionėse užsienyje, kituose Lietuvos miestuose galima tik tuo atveju, kai kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos pripažinta ir patvirtinta kvalifikacijos tobulinimo institucija  bei pateikiamas konkretus kvalifikacijos tobulinimo renginio planas ar programa.

23. Individualus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas arba stažuotė užsienyje leidžiama tik iš anksto tai suderinus su gimnazijos direktoriumi arba  su Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

24. Darbuotojų išvykimas į kvalifikacijos kėlimo renginius, kurie yra numatyti bendrame gimnazijos kvalifikacijos kėlimo plane  arba pageidavimas į kokį nors renginį vykti ekstra, iš anksto derinamas su gimnazijos direktoriumi.

25. Jei darbuotojas savo individualiame plane  nebuvo iš anksto numatęs jam aktualios kvalifikacijos kėlimo kursų bei seminarų tematikos ir nori ekstra išvykti į kokį nors, tik tą mėnesį paskelbtą  švietimo centro ar kitos institucijos organizuojamą renginį,  jo išleidimas galimas tik tuo atveju, jei jis neviršina nustatytų kvalifikacijos kėlimui dienų, seminaro tematika atitinka jį pasirinkusio mokytojo specialybę ir kvalifikacją; yra pakankamai  kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų ir jo išvykimas į seminarą netrikdo ugdomojo proceso bei nepažeidžia mokinių interesų (yra galimybė jį vaduoti, sukeiti pamokas ir pan.).

26. Direktoriaus leidimu į kvalifikacijos tobulinimo renginius gali vykti daugiau nei vienas mokytojas, kai renginys vyksta ne pamokų metu (t.y. po pamokų, per mokinių atostogas, savaitgaliais)  arba ypatingais atvejais, kai jis yra įtrauktas į gimnazijos kvalifikacijos kėlimo  planą  arba dėl savo problematikos yra privalomas (būtinas).

27. Gimnazijos vadovai gali siūlyti vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams, jei mano tai esant reikalinga (dėl gimnazijos strategijos ir tikslų įgyvendinimo, mokytojų kompetencijos stokos, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos įgijimo ir pan.).

V. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

28. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimui mokinio krepšelyje skirtos lėšos naudojamos (skiriamos):

28.1. kvalifikacijos tobulinimui ir edukaciniams seminarams bei kitiems renginiams (ne mažiau kaip 5 dienas per kalendorinius metus):

28.1.1. mokytojams;

28.1.2.pagalbos mokiniams specialistams (psichologui, socialiniams pedagogui, bibliotekininkams);

28.1.3. administracijos nariams (gimnazijos vadovams).

29. Kvalifikacijai tobulinti lėšos, atsižvelgiant į jų kiekį, gimnazijos taryboje yra paskirstomos planuojamiems bendriems kvalifikacijos tobulinimo seminarams, organizuojamiems gimnazijoje bei individualiems mokytojų pasirinktiems kvalifikaciniams renginiams (seminarams, kursams, kelionėms ir pan.), taip pat nenumatytiems , bet privalomiems kvalifikacijos tobulinimo renginiams.

30. Atsižvelgiant į gimnazijos tikslus, uždavinius, mokytojų poreikius ir pageidavimus 2-3 kvalifikacijos tobulinimo renginiai organizuojami visiems pedagoginiams darbuotojams gimnazijoje tik mokinių atostogų metu.

31. Jeigu darbuotojas be pateisinamos priežasties nedalyvauja tokiame seminare, jam viena diena mažinama kvalifikacijos kėlimui numatytų dienų ir kvalifikacijos kėlimui nustatytų lėšų skaičius.

32. Kiekvienas mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas ir administracijos narys gali pasirinkti 2-3 kvalifikacinius renginius individualiai ( pagal savo pageidavimus, poreikius ir pan.). Kvalifikaciniai renginiai gali vykti ne tik Kauno rajone, bet ir kituose šalies miestuose bei užsienyje.

33. Vykstant į kvalifikacijos tobulinimo renginį už gimnazijos ribų mokytojui paliekamas darbo užmokestis ir priklausomai nuo renginio organizavimo sąlygų apmokamos/neapmokamos seminaro išlaidos.

34. Renginiui vykstant Kauno rajono ar Kauno miesto institucijose komandiruotės lėšos neapmokamos.

35. Renginiui vykstant už Kauno rajono ribų gali būti apmokamos kelionės, nakvynės išlaidos bei dienpinigiai tik tuo atveju kai yra pakankamai  Mokinio krepšelio lėšų, skirtų kvalifikacijos kėlimui.

36. Renginiui vykstant užsienyje (edukacinė kelionė) apmokama tik edukacinės programos dalis arba pagal galimybę, mokytojui nustatytos kvalifikacijos tobulinimui skirta suma metams.

37. Skirstant lėšas atsižvelgiama į kvalifikacijos tobulinimo renginio svarbą, kokybę bei reikalingumą gimnazijos ir mokytojo siekiamiems tikslams ir kompetencijoms tobulinti.

38. Apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas direktorius informuoja Mokytojų tarybą kalendorinių metų pradžioje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka kvalifikacijos tobulinimo renginių 6 akademinių valandų trukmė.

40. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose Lietuvoje ar užsienyje yra pripažįstamas pagal kvalifikacijos tobulinimo renginį organizavusios ar vykdžiusios institucijos išduotus pažymėjimus.

______________________________

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Technikos g. 18S, Kaunas
tel. 837 455 185
el.paštas: info@uniformos.lt
www.uniformos.lt 

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: +370 37 55 12 55
El. paštas: luksos.gimnazija@gjlg.lt

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien316
Šią savaitę2762
Viso1166504

Dabar lankosi

6
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos