• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 12 narių – 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Gimnazijos tarybos kuratorius - direktorius Vidmantas Vitkauskas
Gimnazijos taryba renkama trejiems mokslo metams.

Į Gimnazijos tarybą balsų dauguma renkami: mokiniai – gimnazijos mokinių tarybos susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos susirinkime, tėvai (globėjai, rūpintojai) – visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
Išvykus Gimnazijos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.
Gimnazijos tarybos sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.
Gimnazijos tarybos pirmininkas ir posėdžių sekretorius renkami pirmame gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ugdymui negali būti Gimnazijos tarybos pirmininkas. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Gimnazijos tarybos pirmininkas.  Į Gimnazijos tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai ( globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

Gimnazijos tarybos funkcijos:
- Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja gimnazijos veiklos programą, išlaidų sąmatą, nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima sprendimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo tvarkos.
- Vykdo visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą.
- Priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformalios veiklos ir renginių organizavimo.
- Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
- Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus.
- Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
- Skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją.
- Sustabdo kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
- Sprendžia kitus su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.
- Gimnazijos direktorius ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
- Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien13
Šią savaitę1292
Viso555645

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos