Informacija abiturientams!

Egzaminų tvarkaraštis ir egzaminų centrai

Prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Birželio 1 d. prasidėjo bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų registracija. Visi šalies abiturientai ir asmenys, siekiantys įgyti aukštąjį išsilavinimą, LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) tinklapyje turi galimybę nemokamai registruoti savo prašymą studijuoti.

Prašymų registracija LAMA BPO vyksta nuo 2018 birželio 1 d. iki 2018 liepos 23 d. (12 val.). Kvietimas studijuoti bus skelbiamas 2018 m. liepos 26 d. (iki 12 val.).

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas vyks 2018 m. liepos 27-31 d.

LAMA BPO informacija

Mokinių priėmimas į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją

Priėmimas vyks

Birželio 19d. (antradienis) – 14.00-19.00 val.

Birželio 20d. (trečiadienis) – 8.00-13.30 val.

Birželio 21d. (ketvirtadienis) – 14.00-19.00 val.

Priėmimo komisija dirbs 103 kabinete

 

Privalomi pateikti dokumentai:

 - Tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija;

 - Baigimo pažymėjimas ir kopija;

 - Gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti);

 - Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.).

Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų/globėjų.

PRIMENAME:

·  Pasirašę sutartį būsite fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Birželio 21 d. nuo 14 iki 18 valandos 137 kabinete bus galima užsisakyti mokyklinę uniformą.

Administracija

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 12 narių – 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Gimnazijos tarybos kuratorius - direktorius Vidmantas Vitkauskas
Gimnazijos taryba renkama trejiems mokslo metams.

Į Gimnazijos tarybą balsų dauguma renkami: mokiniai – gimnazijos mokinių tarybos susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos susirinkime, tėvai (globėjai, rūpintojai) – visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
Išvykus Gimnazijos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.
Gimnazijos tarybos sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.
Gimnazijos tarybos pirmininkas ir posėdžių sekretorius renkami pirmame gimnazijos tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ugdymui negali būti Gimnazijos tarybos pirmininkas. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Gimnazijos tarybos pirmininkas.  Į Gimnazijos tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai ( globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

Gimnazijos tarybos funkcijos:
- Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja gimnazijos veiklos programą, išlaidų sąmatą, nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, priima sprendimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo tvarkos.
- Vykdo visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą.
- Priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformalios veiklos ir renginių organizavimo.
- Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
- Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus.
- Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
- Skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją.
- Sustabdo kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
- Sprendžia kitus su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms mokyklos savivaldos institucijoms.
- Gimnazijos direktorius ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.
- Už savo veiklą Gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

Gimnazijos tarybos nariai 2016-2017 m.:

Informacija ruošiama

 

2018 m. Brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien39
Šią savaitę1236
Viso398201

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos