• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Nuostatai

GIMNAZIJOS NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Kauno r. savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 19 d. sprendimu  Nr. TS-256

 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas, mokymo formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija. Trumpasis pavadinimas – Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (toliau - Gimnazija). Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191074837.

3. Gimnazijos istorija: gimnazija įsteigta Kauno rajono valdybos 1992-04-16 potvarkiu Nr. 164. Savo veiklą pradėjo 1992-09-01. Gimnazijos statusą (humanitarinio ir realinio profilio) įstaigai 1997-05-30 nutarimu Nr. 36 suteikė Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegija.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkas – Kauno rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė – Kauno r., Garliavos sen., Garliavos m., S. Lozoraičio g. 13, LT–53226.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10. Tipas – gimnazija.

11. Pagrindinė gimnazijos paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija. Kita paskirtis – gimnazijos tipo suaugusių gimnazija.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo formos – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymosi namuose, nuotolinio mokymo; mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; pavienio mokymosi forma – savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas.

14. Gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programos.

15. Mokiniams išduodami mokymosi pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas pažymėjimai bei kitus pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

16. Gimnazija yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, turinti savarankišką atsiskaitomąją sąskaitą (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija) ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinės veiklos rūšys:

18.1.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.1.2. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

18.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

19.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,
kodas 68.20;

19.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

20. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai; išugdyti mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, kuris pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, savarankiškam, prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką pagrindinį antrosios pakopos ir vidurinį išsilavinimą bei kokybišką suaugusiųjų vidurinį išsilavinimą;

21.2. užtikrinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą;

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

21.4. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

21.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką.

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija:

22.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdama į Kauno regiono ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. įgyvendina bendrojo pagrindinio antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

22.3. rengia modulių, pasirenkamųjų dalykų ugdymo programas mokinių poreikiams tenkinti;

22.4. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. užtikrina privalomąjį mokinių mokymą, tenkina jų saviugdos ir saviraiškos poreikius, vykdo prevencines programas;

22.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą, įgyvendina mokinių sveikatinimo programas, taiko minimalios priežiūros priemones;

22.7. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais

22.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką ir saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.11. vykdo veiklos įsivertinimą;

22.12. Gimnazijos valdymą grindžia demokratijos principais ir sudaro palankias sąlygas veikti mokinių savivaldai ir organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.13. organizuoja ugdymo plane nenumatytą mokamą nepamokinę veiklą;

22.14. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

22.15. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.16. sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui;

22.17. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisiančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.18. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas veiklas.

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

23. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;

23.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

23.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

23.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Gimnazija privalo užtikrinti kokybišką švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kurio projektui yra pritarusi Gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

26. Gimnazijai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

27. Direktorius:

27.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Gimnazijai skirtų darbo užmokesčio lėšų;

27.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

27.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

27.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

27.6. suderinęs su Gimnazijos taryba ir darbuotojų atstovais, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;

27.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

27.8. vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinės veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

27.11. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

27.12. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.13. valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

27.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

27.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

27.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

27.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ūkio reikalams;

27.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

28. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

29. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų, pagalbos mokiniams specialistų, mokytojų, klasės vadovų, kabinetų vedėjų ir kitų darbuotojų funkcijos, veiklos sritys, o taip pat jų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatyta darbuotojų darbo sutartyse, pareiginiuose nuostatuose arba kituose dokumentuose (nustatytose ir direktoriaus įsakymais patvirtintose tvarkose ir pan.).

30. Gimnazijos metodinę veiklą organizuoja Metodinė taryba ir metodinės grupės. Metodinę tarybą sudaro dalykų ar dalykų sričių metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos pirmininkas renkamas atviru balsavimu iš metodinių grupių pirmininkų dviejų metų kadencijai. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. Už savo veiklą Metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje.

31. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai.

32. Metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

33. Metodinių grupių ir metodinės tarybos sudarymo ir vadovavimo joms principai gali būti koreguojami gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

 V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

35. Gimnazijos savivaldos institucijų veikla grindžiama švietimo tikslais, gimnazijos vykdomomis švietimo programomis ir susiformavusiomis tradicijomis. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto gimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos nuostatuose, priima nutarimus.

36. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

36.1. Tarybą sudaro 13 narių: 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 1 vietos bendruomenės atstovas.

36.2. Taryba renkama trejiems mokslo metams.

36.3. Į Tarybą nariai renkami balsų dauguma visuotiniuose mokinių, mokinių tėvų susirinkimuose ir mokytojų taryboje, bendruomenės atstovą deleguoja Gimnazijos direktorius. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

36.4. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.

36.5. Tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

36.6. Tarybos pirmininkas ir posėdžių sekretorius renkami pirmame Tarybos posėdyje. Gimnazijos direktorius ir pavaduotojas ugdymui negali būti Tarybos pirmininkais.

36.7. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas.

36.8. Tarybos nutarimai įteisinami gimnazijos direktoriaus įsakymais.

36.9. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Teisę sušaukti neeilinį Tarybos posėdį turi gimnazijos direktorius arba ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

36.10. Į Tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir 1-3 vietos bendruomenės atstovai bei gimnazijos administracijos nariai patariamojo balso teisėmis.

36.11. Tarybos funkcijos:

36.11.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; Gimnazijos nuostatų pakeitimo ir papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

36.11.2. nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria gimnazijos veiklos planui, išlaidų sąmatoms, nuostatams, vidaus tvarkos taisyklėms, priima sprendimus dėl ugdymo plano ir ugdymo organizavimo tvarkos, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

36.11.3. priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo, paramos lėšų naudojimo;

36.11.4. teikia siūlymų gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

36.11.5. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;

36.11.6. inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

36.11.7. skiria atstovus į atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją;

36.11.8. išklauso metines Gimnazijos veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

36.11.9. svarsto mokytojų metodinių grupių, tėvų (globėjų), savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

36.11.10. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą, paramos telkimą iš įvairių socialinių partnerių;

36.11.11. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo ir mokytojų veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

36.11.12. sustabdo kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

36.11.13. sprendžia kitus su gimnazijos veikla susijusius klausimus, kurie nėra priskirti kitoms gimnazijos savivaldos institucijoms;

36.11.14. teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos struktūros pertvarkymo, mokinių komplektavimo, materialinio aprūpinimo;

36.11.15. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

36.12. Gimnazijos direktorius ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

36.13. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

37. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

37.1. Ją sudaro gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijos dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Jeigu gimnazijos yra daugiau negu po vieną paralelią klasę, pagrindinio, vidurinio ugdymo problemoms aptarti šias programas vykdantys mokytojai gali sudaryti atskiras mokytojų tarybos sekcijas.

37.2. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

37.3. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu gimnazijoje dirbančių mokytojų. Nutarimai priimami balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.

37.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Į posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

37.5. Mokytojų tarybos funkcijos:

37.5.1. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo reformos įgyvendinimo, mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais.

37.5.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

37.5.3. nustato mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, ryšių palaikymo ir tėvų informavimo principus;

37.5.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

37.5.5. svarsto ir priima nutarimus mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir brandos egzaminų vykdymo klausimais;

37.5.6. nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas.

37.5.7. inicijuoja Gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius.

37.5.8. diskutuoja dėl Gimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo ir bendrųjų išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus.

37.5.9. renka atstovus į Tarybą.

37.5.10. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, psichologu ir sveikatos priežiūros darbuotoju aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.

37.5.11. teikia siūlymus Tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

37.6. Mokytojų tarybos pirmininkas informuoja Mokytojų tarybą apie posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

38. Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. Mokinių taryba atstovauja mokinių interesus Gimnazijoje.

38.1. Mokinių tarybą sudaro 15 I-IV Gimnazijos klasių mokinių ir Mokinių Prezidentas.

38.2. Mokinių taryba ir Mokinių prezidentas renkama dvejiems mokslo metams.

38.3. Į Mokinių tarybą mokiniai renkami slaptu balsavimu visuotiniuose visų klasių mokinių rinkimuose rugsėjo mėnesį. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

38.4. Išvykus mokinių tarybos nariui, naujas narys renkamas laikantis tos pačios tvarkos.

38.5. Mokinių tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

38.6. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis renkamas rugsėjo mėnesį slaptu balsavimu visuotiniame visų klasių mokinių rinkimuose. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.

38.7. Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

38.8. Mokinių tarybos nutarimai įteisinami gimnazijos direktoriaus įsakymu.

38.9. Mokinių tarybos funkcijos:

38.9.1. teikia siūlymus Gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimų ir nuobaudų skyrimo.

38.9.2. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

38.9.3. dalyvauja teisės pažeidimų, Gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos programose;

38.9.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto ir teikia siūlymus gimnazijos vadovybei.

38.9.5. rūpinasi drausme ir tvarka Gimnazijoje, kuria teigiamą Gimnazijos įvaizdį;

38.9.6. gina mokinių teises Gimnazijoje ir už jos ribų.

38.9.7. renka savo atstovus į Gimnazijos tarybą.

38.10. už savo veiklą Mokinių taryba atsiskaito mokinių konferencijoje savo kadencijos pabaigoje.

39. Mokinių konferencija organizuojama ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus. Mokinių konferencijoje dalyvauja klasių susirinkimuose išrinkti trys delegatai iš kiekvienos klasės.

39.1. Mokinių konferencijos funkcijos:

39.2. svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.

39.3. svarsto Mokinių tarybos struktūrą, veiklos nuostatus bei programą.

39.4. išklauso Mokinių tarybos ir Mokinių prezidento  ataskaitas ir vertina jų veiklą.

40. Tėvų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos mokinių tėvų savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. Tėvų taryba atstovauja mokinių tėvų interesus Gimnazijoje.

40.1. Tėvų tarybą sudaro klasėse išrinkti tėvų komiteto pirmininkai.

40.2. Tėvų tarybos pirmininkas ir posėdžių sekretorius renkami pirmame posėdyje.

40.3. Tėvų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.  Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi pirmininkas.

40.4. Tėvų tarybos nutarimai įteisinami Gimnazijos direktoriaus įsakymais.

40.5. Tėvų tarybos posėdžiai šaukiami du kartus per metus.

40.6. Tėvų taryba:

40.6.1. inicijuoja intelektualinę ir materialinę tėvų pagalbą Gimnazijai įgyvendinant strateginius ir metinės veiklos tikslus, optimizuojant ugdymo procesą, organizuojant formalų ugdymą bei neformalų švietimą netradicinėmis formomis;

40.6.3. teikia siūlymus ir pastabas Gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso, pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūlos, mokinių užimtumo, mokytojų darbo ir santykių su mokiniais vertinimo, skatinimų ir nuobaudų skyrimo;

40.6.4. padeda ieškoti Gimnazijos veiklos finansinių ir kitokių rėmėjų bei globėjų.

41. Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime.

41.1. Klasės tėvų komitetui vadovauja tėvų susirinkime balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Klasės tėvų komiteto pirmininkas įeina į Gimnazijos tėvų tarybą

41.2. Klasės tėvų komiteto kadencija vieni mokslo metai.

41.3. Klasių mokinių tėvų komitetas su klasės vadovais planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti ugdomosios veiklos organizavimo klausimus (aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, pavežėjimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus), padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymų Tarybai ir direktoriui.

42. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų pirmininkų pasitarimus. 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA 

43. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai,  atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

46. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

47. Gimnazijos lėšos:

47.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

47.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

47.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

47.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

48. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išorinės vertintojai. 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

52. Gimnazija informaciją apie veiklą viešai skelbia Gimnazijos interneto svetainėje http://www.luksosg.garliava.lm.lt, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus.

53. Gimnazijos interneto svetainėje skelbiama informacija apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Gimnazijos vykdomas veiklas. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informacijos šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir / ar šiais Nuostatais reikia skelbti viešai.

54. Gimnazijos Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

55. Gimnazijos Nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Gimnazijos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

56. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

  

Meras                                                                 Valerijus Makūnas

 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien13
Šią savaitę1292
Viso555645

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos