Vidaus darbo tvarkos taisyklės

 PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos  direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. V1-230

 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos (toliau - Gimnazijos) vidaus darbo tvarką.

2.   Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai.

3.    Šių Taisyklių privalo laikytis visi Gimnazijos darbuotojai.

4.   Su Taisyklėmis ir jų pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi darbuotojai, su kuriais sudaryta darbo sutartis (toliau kartu vadinama - darbuotojai). Nauji gimnazijos darbuotojai su taisyklėmis supažindinami pirmąją jų darbo dieną. Darbuotojus pasirašytinai supažindina gimnazijos direktorius.

5.   Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius (arba jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi šių taisyklių reikalavimų.

6.  Visi gimnazijos darbuotojai privalo laikytis aukštų elgesio etikos reikalavimų, laikytis nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo, laikytis drausmės, darbo kokybės reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir higienos, civilinės saugos reikalavimų, tausoti Gimnazijos turtą.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS. ATOSTOGOS

1.   Gimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė, pamokų pradžia: 8.30 val., pamokos trukmė - 45 min., pamokų ribas žymi mokyklinis (elektroninis) skambutis. Pamokos ir neformaliojo švietimo užsiėmimai vyksta pagal direktoriau pavaduotojų sudarytus bei direktoriaus patvirtintus pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius.

2.   Administracijai ir ugdymo aprūpinimą vykdančiam personalui nustatoma 8 val. (40 val. per savaitę) darbo diena. Pedagoginių darbuotojų ir pagalbos specialistų darbo laiką reglamentuoja Švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

3.    Administracija ir ugdymo aprūpinimo darbuotojai dirba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintus darbo grafikus.

4.    Gimnazijos darbuotojai privalo:

4.1.laikytis gimnazijos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų, priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos bei sveikatos instrukcijų reikalavimų;

4.2.dirbti laikantis nustatytos darbo tvarkos, patvirtintų tvarkaraščių, grafikų ir kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

4.3.nustatyta tvarka planuoti savo veiklą ir kvalifikacijos kėlimą, rengti personalinius, metodinės grupės, vadovaujamos klasės ir gimnazijos veiklos planus, laiku paruošti ir pateikti veiklos ataskaitas bei kitą statistinę informaciją;

4.4.užtikrinti gimnazijos veiklos planų, ugdomojo proceso organizavimo tvarkų bei formalaus ugdymo, neformalaus švietimo programų, klasės vadovo ir savaitės veiklos planų vykdymą.

4.5.pagal kvalifikacinės kategorijos atitikčiai nustatytus rodiklius vykdyti metodinę ir dalykinę veiklą gimnazijoje bei už jos ribų, bendradarbiauti su kolegomis, vykdyti darbo patirties sklaidą;

4.6.bendrauti su mokiniais ir su juos mokančiais mokytojais, organizuoti klasės veiklą, padėti mokiniams spresti bendravimo, mokymosi ir elgesio problemas;

4.7.bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais), reguliariai informuoti juos apie vaikų mokymąsi, pasiekimus ir elgesį, lankomumo arba vėlavimo į pamokas problemas;

4.8.suteikti mokiniui reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra vykdomos kitų asmenų  patyčios, smurtas ar prievartą ir pranešti apie tai gimnazijos administracijai;

4.9.prižiūrėti savo darbo vietą ir naudojimui suteiktą inventorių bei mokymo priemones, užtikrinti tvarką kabinetuose, kurti jaukią estetišką aplinką, taupiai naudoti elektros ir šilumos energiją, vandenį (to reikauti ir iš ugdytinių);

4.10.    nepalikti mokinių pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų metu vienų, neišleisti (nešalinti) jų iš pamokų ar kitų užsiėmimų dėl jų elgesio ar kitų reikalų;

4.11.    apie netinkamą mokinio elgesį, savavališką pasišalinimą iš pamokos arba nepateisnamą pamokų nelankymą, nuolat informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą ir mokinio tėvus;

4.12.    pastebėjus negaluojantį mokinį, jį nukreipti (palydėti) pas sveikatos priežiūros specialistą;

4.13.   įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant apie įvykį informuoti  gimnazijos administraciją. Klasės vadovas apie nelaimingą atsitikimą asmeniškai privalo pranešti mokinio tėvams;   

4.14.    pasikeitus darbuotojo asmens duomenims (pavardei, adresui, telefono numeriui ir kt.) per tris darbo dienas apie tai informuoti raštinės vedėją;

5.    Jeigu gimnazijos darbuotojui reikia išeiti iš darbo dėl asmeninių priežasčių, jis privalo raštu kreiptis (parašyti nustatytos formos prašymą raštinėje) į gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir gauti jo sutikimą, prieš tai asmeniškai susitarus su kolegomis dėl pamokų pavadavimo galimybių.

6.   Jeigu gimnazijos darbuotojui reikia išvykti darbo reikalais, jis privalo raštu kreiptis (parašyti nustatytos formos prašymą raštinėje) į gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir gauti jo sutikimą. Mokytojai pamokų pavadavimą derina su pavaduotoja ugdymui.

7.   Darbuotojas, negalintis atvykti į darbą laiku dėl nenumatytos priežasties, privalo informuoti gimnazijos raštinės vedėją.

8.   Mokytojams dalyvavimas Mokytojų tarybos, direkciniuose ir metodiniuose posėdžiuose, mokytojų susirinkimuose ir pasitarimuose veiklos bei darbo klausimais yra privalomas (jeidėl svarbių priežasčių darbuotojas negali dalyvauti renginyje, jis privalo tai suderinti su gimnazijos vadovais iš anksto).

9.   Dėl pateisinamos priežasties (informavus už posėdžio organizavimą atsakingą administracijos narį) nedalyvavus posėdyje mokytojas turi susipažinti su svarstytais klausimais ir nutarimais pas posėdžio pirmininką.

10.  Susirgęs darbuotojas privalo nedelsiant informuoti apie nedarbingumo pažymėjimą raštinės vedėją. Darbuotojas, kuriam yra baigiamas nedarbingumo pažymėjimas, tą pačią dieną privalo informuoti gimnazijos raštinės vedėją.

11.  Gimnazijos darbuotojams kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojų raštišku prašymu pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką iki gegužės 31 d. arba šalių sutartu laiku Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

12.  Nemokamos atostogos suteikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 184 straipsniu.

13.  Darbuotojas susirgęs kasmetinių atostogų metu, privalo apie tai informuoti gimnazijos raštinės vedėją. Pasibaigus nedarbingumui darbuotojas privalo pateikti prašymą raštu dėl atostogų pratęsimo arba atidėjimo vėlesniam laikotarpiui.

III. DARBO UŽMOKESTIS

1.   Su kiekvienu darbuotoju dėl darbo užmokesčio susitariama sudarant darbo sutartį, vadovaujantis Švietimo įstaigų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Gali būti nustatomas fiksuotas konkretaus dydžio darbo užmokestis arba taikoma kita, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams, darbo apmokėjimo forma. Tačiau darbuotojui nustatomas valandinis tarifinis atlygis (mėnesinė alga) negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį (minimalią mėnesinę algą).

2.   Už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis darbo užmokestis mokamas pagal LR vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį.

3.   Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, kompensuojama suteikiant darbuotojui kitą poilsio dieną mokinių atostogų metu arba pridedant prie kasmetinių atostogų.

4.   Išimties atvejais, kai mokos fonde yra sutaupytų lėšų, gimnazijos direktorius ir darbuotojas kompensavimo būdą už darbą poilsio arba švenčių dienomis, gali sulygti ir kitokį.

5.    Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį.

6.   Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios.

7.  Visiems darbuotojams kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu pateikiami darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliai.

IV. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

1.   Darbuotojai, neatsižvelgiant į jų darbo stažą, kvalifikaciją, darbo pobūdį, turi būti instruktuojami, mokomi, atestuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal nustatytą tvarką, patvirtintą gimnazijos direktoriaus įsakymu.

2.   Darbuotojai privalo žinoti ir vykdyti pareigybės aprašuose, saugos ir sveikatos instrukcijose, kituose dokumentuose išdėstytus reikalavimus, su kuriais supažindinami pasirašytinai, o taip pat vykdyti kontroliuojančių įstaigų, inspekcijų pareigūnų ir gimnazijos direktoriaus įgaliotų darbuotojų teisėtus nurodymus.

3.   Darbuotojai privalo saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, kurių nesilaikymas yra darbo drausmės pažeidimas.

4.   Darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, pagal patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką, kurį sudaro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

5.   Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis, nušalinimas įforminamas raštu.

6.  Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą, iš darbo, nukentėjęs ar įvykį matęs darbuotojas, privalo nedelsiant pranešti gimnazijos direktoriui.

7.  Gimnazijos darbuotojas apie darbo metu (pakeliui į/iš darbo) gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, nedelsiant privalo pranešti gimnazijos direktoriui. Darbo vietą bei įrenginių būklę iki nelaimingo atsitikimo tyrimo pradžios privaloma išsaugoti tokius, kokie jie buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtini pakeitimai gali būti daromi tik tuo atveju, jeigu jų nepadarius kiltų pavojus aplinkinių asmenų gyvybei ir sveikatai, tačiau visa tai, kas buvo iki pakeitimų, turi būti įforminta raštu, nufotografuota ar nufilmuota.

V. DARBUOTOJŲ DARBO DRAUSMĖ, VERTINIMAS BEI SKATINIMAS

1.      Su visais darbuotojais elgiamasi pagarbiai, saugojant darbuotojų orumą. Netoleruojama jokia fizinė ir psichologinė prievarta, šiurkštumas ir įžeidinėjimas. Visa taikoma drausminė praktika atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir jos tikslas - stiprinti drausmę, o ne bausti už pažeidimus.

2.    Už gerą darbo pareigų vykdymą, iniciatyvų ir kūrybišką darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus ir pasiekimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės.

3.    Gimnazijos darbuotojams draudžiama:

3.1. be administracijos sutikimo neleidžiama pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui, trumpinti pamokų laiką, vėluoti į pamokas, renginius ir susitikimus su administracija;

3.2. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, o taip pat pasirodyti darbe neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių priemonių;

3.3. iš gimnazijos patalpų, be administracijos leidimo, išsinešti įstaigai priklausančius daiktus, dokumentus, inventorių.

4.    Dėl darbo pareigų nevykdymo arba netinkamo jų vykdymo darbuotojams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. Be Darbo kodekse numatytų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų, gimnazijoje šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas:

4.1. be pateisinamos priežasties pamokos, neformaliojo švietimo užsiėmimo nepravedimas mokiniams tvarkaraščiuose nustatytu laiku, neatvykimas į darbą;

4.2. fizinės jėgos panaudojimas prieš ugdytinius;

4.3. darbuotojo darbo metu buvimas neblaiviu, apsvaigusiu nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

VI. DARBO PERĖMIMAS IR PERDAVIMAS

1. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas privalo parašyti nustatytos formos prašymą.

2. Atleidžiamas darbuotojas privalo:

2.1.perduoti direktoriaus pavaduotojams ugdymui sutvarkytą elektroninį dienyną;

2.2.bibliotekos vedėjai – knygas, vadovėlius ar kitą ugdomąją medžiagą;

2.3.direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams kompiuterinę įrangą ir kitą materialinį turtą bei priskirtą dokumentaciją;

2.4.raštinės vedėjai grąžinti išduotą darbo pažymėjimą.

VII. DARBUOTOJŲ ETIKOS REIKALAVIMAI

1. Visi gimnazijos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja gimnaziją.

2. Gimnazijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais ir su interesantais.

3. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

4. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje, įskaitant informaciją kompiuteryje ir kompiuterinėse laikmenose.

5. Darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, lygiateisiškumu, tolerancija ir taktiškumu. Gimnazijos darbuotojai turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, dalintis žiniomis.

6. Visi darbuotojai privalo vengti:

6.1.      asmens žeminimo ir įžeidinėjimo;

6.2.      darbuotojo darbo ir (ar) užimamų pareigų menkinimo;

6.3.      apkalbų, šmeižto skleidimo, reputacijos žeminimo;

6.4.      nesantaikos kurstymo, šantažo, grasinimų;

6.5.      neigiamų emocijų demonstravimo;

6.6.      seksualinio priekabiavimo;

6.7.      kitų teisės pažeidimų.

7.    Darbuotojas turi netrukdyti bendradarbių darbui, privalo mandagiai ir santūriai elgtis su bendradarbiais ir gerbti jų nuomonę.

8.    Darbuotojai privalo būti savikritiški, pripažinti savo klaidas ir stengtis jas ištaisyti, geranoriškai padėti išaiškinti tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus.

9.    Darbuotojai turi vykdyti teisėtus vadovų nurodymus, pasilikdami teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti.

10.     Vadovai privalo:

10.1.     stengtis sukurti gimnazijos darbingą aplinką, užkirsti kelią konfliktams;

10.2.     pastabas dėl pavaldžių darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;

10.3.    stengtis paskirstyti darbą tolygiai, kad būtų optimaliai panaudoti kiekvieno pavaldaus darbuotojo gebėjimai, galimybės ir profesinė kvalifikacija;

10.4.     skatinti pavaldžius darbuotojus reikšti savo nuomonę ir ją išklausyti;

10.5.     stengtis deramai įvertinti pavaldžių darbuotojų darbą.

11.    Pavaldžių darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu, tarpusavio supratimu ir aktyvia pagalba.

VIII. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

1.      Darbuotojų mokymą, seminarus, kursus ir kitą kompetencijos tobulinimą planuoja ir koordinuoja direktoriaus paskirti asmenys – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas.

2.      Visiems gimnazijos mokytojams per metus organizuojami trys visuotiniai bendro pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginiai, kitus du  kiekvienas mokytojas gali rinktis individualiai.

3.      Prieš registruodamasis į individualiai pasirinktą kvalifikacijos kėlimo seminarą mokytojas  savo ketinimą iš anksto turi suderinti su direktoriumi arba jo įgaliotu asmeniu (aptarti išvykimo galimybes, pamokų vadavimą, apmokėjimo už seminarą sąlygas ir kt.).

4.    Darbuotojas, pasiųstas mokytis ar kelti kvalifikaciją, privalo lankyti visus užsiėmimus visą nustatytą laiką. Neatvykimas į mokymo kursus ar pasišalinimas jiems nesibaigus traktuojamas kaip darbo drausmės pažeidimas ir už tai gali būti taikomos drausminės nuobaudos.

5.    Darbuotojas, išvykdamas į kvalifikacijos kėlimo priemones, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas privalo raštu pateikti nustatytos formos prašymą raštinėje.

6.    Darbuotojas grįžęs iš kvalifikacijos kėlimo renginio ar komandiruotės per tris darbo dienas turi pateikti reikiamas finansines ataskaitas buhalterei bei užregistruoti gauto klavifikacijos kėlimo pažymėjimo numerį pas direktoriaus paskirtą asmenį.

7.    Gautus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus darbuotojas turi kaupti savo kompetencijų segtuve.

8.    Jei darbuotojas per metus dalyvavo daugiau nei penkiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kurie buvo apmokami iš mokinio krepšelio lėšų, gimnazijos direktorius turi teisę jo neišleisti į kitus mokamus seminarus arba į juos gali pasiųsti kitą, savo seminarų limito neišnaudojusį, darbuotoją.

IX. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

1.   Materialinė atsakomybė atsiranda dėl pažeidimo, kuriuo gimnazijos direktorius (darbdavys) ar darbuotojas padaro žalą vienas kitam, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas.

2.   Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą;

3.   Darbdavys privalo atlyginti arba kompensuoti darbuotojui padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

4.   Darbuotojo materialinė atsakomybė atsiranda dėl turto netekimo ar jo sugadinimo; baudų ir kompensacijų išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės; išlaidų susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių saugojimo;  netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos; vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ar kitų instrukcijų nesilaikymo.

5.   Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, jei žala padaryta tyčia arba neatsakingai naudojant ir tinkamai neprižiūrint jam patikėtą bei suteiktą meterialinį ar kitokį turtą.

6.   Žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius).

7.   Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlygintina žala, neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu.

8.    Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos.

9.   Darbuotojas, nesutikdamas su darbdavio nurodymu, turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATATOS

1.     Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Gimnazijos mokytojams ir darbuotojams.

2.      Visi mokytojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai.

3.      Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Gimnazijos interneto svetainėje.

4.    Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, pasikeitus teisės aktams ar keičiant Gimnazijos darbo organizavimą. Taisyklių pakeitimai svarstomi Gimnazijos darbuotojų susirinkime ir tvirtinami Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

          ____________________

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien26
Šią savaitę693
Viso403496

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos