• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg

Metodinė taryba

Metodinė taryba – gimnazijos savivaldos institucija, organizuojanti mokytojų metodinę veiklą. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Tarybą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams, paskirtas direktoriaus įsakymu. Metodinės tarybos posėdžiai planuojami ir šaukiami kartą per mėnesį. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Už savo veiklą metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje.

 Metodinės tarybos funkcijos:

- Koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą.
- Dalyvauja kuriant gimnazijos veiklos programą, inicijuoja projektinių grupių veiklą.
- Priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą.
- Teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl pedagoginės veiklos tobulinimo formų ir metodų.
- Analizuoja pedagoginio vadovavimo mokinių savivaldai būklę.
- Parenka atnaujinamos veiklos sritis, rūpinasi geros patirties sklaida.
- Organizuoja bendrus metodinius renginius gimnazijoje.
- Teikia rekomendacijas mokytojams, besirengiantiems atestuotis ar tvirtinti kvalifikacinę atitiktį.
- Dalyvauja užsakant vadovėlius, grožinę literatūrą, kitas mokymo priemones iš „mokinio krepšelio“ lėšų.

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkas – Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė.
 
Metodinės tarybos nariai:
1. Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė – Edita Liutkevičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė;
2. Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – Danutė Juknevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
3. Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – Aušra Masiulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
4. Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Rasa Lakickienė, biologijos mokytoja metodininkė;
5. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Violeta Marija Vėjelytė, istorijos mokytoja metodininkė;
6. Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas – Dainius Račkys, matematikos vyr. mokytojas;
7. Fizinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas – Virgilijus Urbšys, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
8. Klasių vadovų / kuratorių metodinės grupės pirmininkė – Ina Grinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, IIB klasės vadovė.

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Technikos g. 18S, Kaunas
tel. 837 455 185
el.paštas: info@uniformos.lt
www.uniformos.lt 

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: +370 37 55 12 55
El. paštas: luksos.gimnazija@gjlg.lt

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien242
Šią savaitę2132
Viso1208447

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos