• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Metodinė taryba

Metodinė taryba – gimnazijos savivaldos institucija, organizuojanti mokytojų metodinę veiklą. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Tarybą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams, paskirtas direktoriaus įsakymu. Metodinės tarybos posėdžiai planuojami ir šaukiami kartą per mėnesį. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Už savo veiklą metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje.

 Metodinės tarybos funkcijos:

- Koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą.
- Dalyvauja kuriant gimnazijos veiklos programą, inicijuoja projektinių grupių veiklą.
- Priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą.
- Teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl pedagoginės veiklos tobulinimo formų ir metodų.
- Analizuoja pedagoginio vadovavimo mokinių savivaldai būklę.
- Parenka atnaujinamos veiklos sritis, rūpinasi geros patirties sklaida.
- Organizuoja bendrus metodinius renginius gimnazijoje.
- Teikia rekomendacijas mokytojams, besirengiantiems atestuotis ar tvirtinti kvalifikacinę atitiktį.
- Dalyvauja užsakant vadovėlius, grožinę literatūrą, kitas mokymo priemones iš „mokinio krepšelio“ lėšų.

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkas – Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė.
 
Metodinės tarybos nariai:

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – Danutė Juknevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – Edita Liutkevičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė;
Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė;
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Elė Ilčinskienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – Algimantas Bukauskas, matematikos mokytojas metodininkas;
Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas – Virgilijus Urbšys, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;
Klasių vadovų/kuratorių metodinės grupės pirmininkė – Aušra Laurynaitenė, anglų k. vyr. mokytoja, IIC klasės vadovė.

 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien14
Šią savaitę1293
Viso555646

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos