• header01.jpg
 • header02.jpg
 • header03.jpg
 • header05.jpg
 • header06.jpg
 • header07.jpg
 • header09.jpg

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. Mokinių taryba atstovauja mokinių interesams gimnazijoje.  

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Žilinskienė 
Mokinių tarybą sudaro I-IV gimnazijos klasių mokiniai, iš jų vienas – gimnazijos mokinių prezidentas. Į Mokinių tarybą mokiniai renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje organizavus anketų pildymą ir pokalbius su jau esančiais MT nariais. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose. Išvykus mokinių tarybos nariui, naujas narys renkamas laikantis tos pačios tvarkos.

Mokinių tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis Mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.
Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis Mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.

Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

Mokinių tarybos nuotatai:

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo.
 • Svarsto ir sudaro svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Rūpinasi drausme ir tvarka mokykloje.
 • Dalyvauja renginiuose, labdaros akcijose, vykdant mokinių patyčių, žalingų įpročių ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją.
 • Gina mokinių teises gimnazijoje ir už gimnazijos ribų
 • Bendradarbiauja su Kauno rajono mokinių taryba ir Lietuvos moksleivių sąjunga.

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Technikos g. 18S, Kaunas
tel. 837 455 185
el.paštas: info@uniformos.lt
www.uniformos.lt 

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: +370 37 55 12 55
El. paštas: luksos.gimnazija@gjlg.lt

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien223
Šią savaitę2113
Viso1208428

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos