Mokinių priėmimas
Mielieji,
norintys mokytis mūsų gimnazijoje mokiniai ir jų tėvai/globėjai savo prašymus gali palikti gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 14.00 val.
Papildomi pokalbiai dėl priėmimo gimnaziją (jei bus vietų į norimą klasę), sutarčių pasirašymas ir kitų dokumentų įforminimas bus organizuojamas rugpjūčio 28 d. (pirmadienį) nuo 9.00 iki 12.00 val.
Privalomi pateikti dokumentai:
-         Prašymas
-         tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija
-         mokyklos/pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimas ir kopija
-         gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti)
-         nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.)
Fotografija mokinio pažymėjimui bus daroma gimnazijoje priėmimo metu.
Administracija

Abiturientų dėmesiui!

Brandos egzaminų rezultatus galima peržiūrėti https://rezultatai.nec.lt.

prisijungimo vardas – kandidato kodas,

slaptažodis – kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

Pirmą kartą prisijungus, reikia pasikeisti slaptažodį.
 

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2017 m. liepos 15 d. (šeštadienį) 13.00 val. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje.

 Abiturientai, negalintys 2017-07-15 pasiimti brandos atestatų, juos galės atsiimti gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.

Jei abiturientas negalės pats atsiimti brandos atestato, tai atestatas bus atiduodamas įgaliotam asmeniui, pateikusiam notaro įgaliojimą.

2017 m. Abiturientų brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. Mokinių taryba atstovauja mokinių interesams gimnazijoje.  

Kuratorius - dir. pav. Saulius Skučas 
Mokinių tarybą sudaro dešimt I-IV gimnazijos klasių mokinių ir mokinių prezidentas. Mokinių taryba ir Mokinių prezidentas renkami dvejiems mokslo metams. Į Mokinių tarybą mokiniai renkami slaptu balsavimu visuotiniuose I–IV gimnazijos klasių mokinių rinkimuose rugsėjo mėnesį. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose. Išvykus mokinių tarybos nariui, naujas narys renkamas laikantis tos pačios tvarkos.

Mokinių tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.
Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis renkamas rugsėjo mėnesį slaptu balsavimu visuotiniame I – IV gimnazijos klasių mokinių rinkimuose. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.
Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma. Mokinių tarybos nutarimai įteisinami gimnazijos direktoriaus įsakymu.

Mokinių tarybos nuotatai    

Mokinių tarybos funkcijos:
- Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimų ir nuobaudų skyrimo.
- Svarsto ir sudaro svarbiausių mokinių renginių planus.
- Rūpinasi drausme ir tvarka mokykloje.
- Dalyvauja vykdant mokinių rūkymo, patyčių, narkomanijos prevenciją.
- Gina mokinių teises gimnazijoje ir už gimnazijos.
- Inicijuoja gimnazijos internetinio puslapio (mokinių savivaldos dalies), sienlaikraščio leidybą.
- Už savo veiklą Mokinių taryba atsiskaito mokinių konferencijoje savo kadencijos pabaigoje.
- Mokinių konferencija organizuojama ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus. Mokinių konferencijoje dalyvauja I – IV gimnazijos klasių susirinkimuose išrinkti trys delegatai iš kiekvienos klasės.

Mokinių konferencijos funkcijos:
-Svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
-Tvirtina Mokinių tarybos struktūrą, veiklos nuostatus bei programą.
- Išklauso Mokinių tarybos ir Mokinių prezidento  ataskaitas ir vertina jų veiklą.

Mokinių tarybos nariai vadovauja seniūnų komitetui ir lankomumo komitetui.
Seniūnų komitetą sudaro I - IV  gimnazijos klasių seniūnai. Seniūnų komiteto kadencija – vieneri metai.
Lankomumo komitetą sudaro 1-2 išrinkti klasėse I - IV klasių mokiniai, atsakingi už lankomumo žymėjimą . Lankomumo komiteto kadencija – vieneri metai.

 
 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien148
Šią savaitę1688
Viso271732

Dabar lankosi

1
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos