• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius V.Vitkauskas. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas (direktorius), administracija, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kartą per semestrą, prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.

Mokytojų tarybos funkcijos:
- Planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo reformos įgyvendinimo, mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais.
- Svarsto ir priima nutarimus mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir brandos egzaminų vykdymo klausimais. 
- Nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas.
- Inicijuoja gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius.
- Diskutuoja dėl gimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo ir bendrųjų išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus.
- Renka atstovus į Gimnazijos tarybą.
- Kartu su gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
- Mokytojų tarybos pirmininkas informuoja Mokytojų tarybą apie posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien6
Šią savaitę1285
Viso555638

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos