• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg

LDV: KONKURSAS KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI (0,5 ETATO) PAREIGOMS EITI

KONKURSAS
 KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI (0,5 ETATO) PAREIGOMS EITI

 

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija skelbia konkursą Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (0,5 etato) eiti.

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygis – A2.

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskirta pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.

3. Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra pavaldus gimnazijos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus.

4. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui skiria ir atleidžia Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
UGDYMUI, PAREIGAS

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

5.2. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti statistinius duomenis, rengti pranešimus, ataskaitas, sprendimų bei įsakymų projektus;

5.3. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti gimnazijos veiklą;

5.4. laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis;

5.5. mokėti dirbti su MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, prevenciniais nuostatais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymą ir gimnazijos veiklą;

5.7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugaus eismo, gamtosauginiais reikalavimais, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

6. Darbo pobūdis ir funkcijos: gimnazijos neformaliojo švietimo turinio ir kitos sociokultūrinės veiklos planavimas, organizavimas ir priežiūra.

7. Kuruojami dalykai ir mokytojai: dalykų mokytojai pagal administracijos narių funkcijų pasiskirstymą ir neformaliojo švietimo mokytojai.

8. Kita savarankiška veikla ir veikla pagal direktoriaus nurodymus bei pavedimus.

9. Konkrečias funkcijas ir kuruojamas sritis direktoriaus pavaduotojams ugdymui nustato direktorius pagal jų pateiktą savo pareigų pasiskirstymo projektą.

10. Direktoriaus pavaduotojų funkcijos ir kuruojamos sritys tvirtinamos kiekvienais metais pirmąją mokslo metų dieną direktoriaus įsakymu.

11. Nustatytos direktoriaus pavaduotojų funkcijos ir pareigos gali būti koreguojamos mokslo metų eigoje.

IV . DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ

12. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui asmeniškai atsako už pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą ir už blogai arba ne laiku atliktas funkcijas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;

2. Ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą (vadybinio darbo patirtis–privalumas);

3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;

4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;

6. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną
iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1. Prašymas dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę,išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. Valstybės tarnybos departamento nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

4. Pretendento anketa ((Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);

5.Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma;

6. Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimynas.

Pretendentų dokumentai teikiami:

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

https://portalas.vtd.lt/lt/kauno-r-garliavos-juozo-luksos-gimnazijos-direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-05-etato-322;820760.html

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos raštinėje (236 kab., Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, S. Lozoraičio g. 13, LT-53226 Garliava, Kauno r. sav.) arba elektroniniu paštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). Telefonas pasiteiravimui – (8 37) 551255.

Informacija apie konkursą paskelbta 2022-08-29

Skelbimas galioja ir pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo). Apie konkursą skelbiama Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos interneto svetainėje https://luksosg.garliava.lm.lt/  ir Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt

Dokumentai teikiami iki 2022-09-12

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką, bus išsiųsti asmeniškai.

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Technikos g. 18S, Kaunas
tel. 837 455 185
el.paštas: info@uniformos.lt
www.uniformos.lt 

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: +370 37 55 12 55
El. paštas: luksos.gimnazija@gjlg.lt

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien225
Šią savaitę2115
Viso1208430

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos